A Doktori képzésről és doktori fokozatszerzésről kiadott 51/2001. (IV.3) kormányrendelet, valamint a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi tanulmányi pontrendszerek egységes nyilvántartásáról kiadott 200/2000. (IX. 29) kormányrendelet alapján a Pannon Egyetem Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskolája (NKTDI) a fokozatszerzéshez szükséges pontrendszert az alábbiakban szabályozza.
A doktori képzésben szemeszterenként 30, egy tanulmányi évben legalább 60 kreditet, mindösszesen 180 kredit értéket kell teljesíteni. Kreditek tanulmányi, kutatási és oktatási tevékenységért adhatók. A NKTDI az oktatási tevékenységet nem írja elő kötelező jelleggel.

Tanulmányok

Tekintettel arra, hogy a NKTDI oktatási és kutatási programja négy alprogramból (témakörből) áll, az alap felkészültségi és a kutatási tervhez kapcsolódó szaktárgyak az egyes témakörökben jelentősen eltérnek. Ezek kötelező vagy választható jellege a kutatási feladattól függ, a tantárgyak összeállítását a témavezetővel egyeztetve kell megtervezni. A törvényileg meghatározott minimális kreditérték 48, a NKTDI 50 kredit teljesítését írja elő. Egy tantárgy kreditértéke a kontaktórákon való részvételt és az egyéni munkát (felkészülés, esetenként rövid tanulmány elkészítése) jelenti. A költségtérítéses képzésben részesülőknek a szükséges 50 kreditet szintén el kell érni, a tanórákon azonban nem kell részt venniük, számukra a tantárgyfelelős konzultációs lehetőséget biztosít. A kötelező és kötelezően választható új tantárgyak jegyzéke a DI honlapján is megtekinthető. Szabadon választható tárgy lehet a Pannon Egyetem Doktori Iskolái által meghirdetett bármely tárgy, vagy más egyetem által meghirdetett szakmailag kapcsolódó tantárgy.

Kutatói munka teljesítménye

A kutatói teljesítmény elismerése a rendszeres, évenként egyszeri beszámolóból és a publikációs tevékenységből tevődik össze. Az éves beszámolókra rendszerint szeptember elején, a beiratkozásokkor kerül sor, ahol a hallgatók szabad előadás formájában ismertetik kutatómunkájuk legfontosabb eredményeit. Témabeszámolót egy évben csak egy alkalommal tartunk szükségesnek. A végbeszámoló a teljes kutatási anyagot öleli fel. A kredit értéke nem függ a megfelelés fokozatától.
A NKTDI az eddigi tapasztalatok és a minőségbiztosítás feltételrendszerének biztosítása érdekében fokozott figyelmet szentel a rendszeres publikációs tevékenységnek és a jó publicitású, nemzetközileg ismert folyóiratokban megjelent szakcikkeknek. A publikációs listában elvárás legalább egy első szerzős cikk. Publikációnak csak az a lektorált közlemény tekinthető, amely folyóiratnak állandó szerkesztőbizottsága van, irodalomjegyzéke és idegen nyelvű összefoglalója van. A konferencia előadások anyagai nem helyettesítik a referált folyóirat cikkeket. Azok az előadások, ahol a kiadvány oldalszáma nem került feltüntetésre, csak összefoglalóként értékelhetőek. Nyilvános védés előtt a jelöltnek le kell adnia a teljes publikációs listáját a DI vezetőjének. A nyilvános vitára bocsátásról a teljesítmények értékelése alapján a DI Tanácsa dönt.

Publikációs teljesítmény részletes pontrendszere a tanulmányaikat 2012. szept.1. után megkezdett hallgatók esetében

Az abszolutórium megszerzéséhez a minimum publikációs követelmény min. 80 kredit értékben: 2 db referált, idegen nyelvű és 1 db anyanyelvű lektorált folyóirat cikk, valamint 1 db, konferencia kiadványban teljes terjedelemben megjelent tudományos közlemény teljesítése (1 db impakt faktoros cikk kiválthat egy referáltat). A publikációk közül legalább egy első szerzős legyen. Az abszolutórium kiadásának nem feltétele impaktos cikk megléte, a referált idegen nyelvű folyóirat cikk azonban ebben az esetben is alapkövetelmény. Az impakt faktoros cikk megjelenésének a fokozatszerzésig kell teljesülni. Külföldi hallgatók számára kiváltható az anyanyelven írt, referált folyóiratban megjelenő cikk világnyelven megjelenő, referált folyóiratcikkre.

Publikáció típusa Kredit
a) szakcikk idegen nyelvű, impaktos folyóiratban 50
b) szakcikk idegen nyelvű, referált folyóiratban1 30
minimum követelmény: 60
c) szakcikk anyanyelven2, lektorált folyóiratban 10
minimum követelmény: 10
d) konferencia kiadványban teljes terjedelemben megjelent 10
minimum követelmény: 10
1egy idegen nyelvű referált folyóirat cikk kiváltható egy impakt faktoros, idegen nyelvű cikkel
2külföldi hallgatók kiválthatják világnyelven megjelent közleménnyel

Az EDHT 2012.XII.12-i határozatával  - DIT-javaslat alapján - elfogadta a Doktori Szabályzat 6. sz. mellékletében a Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskolára vonatkozó rész módosítását. Eszerint a DI a doktori fokozat elnyeréséhez minimum feltételként szabja a következőket:

  • kettő referált, idegen nyelvű, lektorált tudományos közlemény, melyből az egyik impakt faktorral rendelkező kell, hogy legyen;
  • egy a jelölt anyanyelvén megjelent tudományos folyóirat lektorált cikke (külföldi hallgatók számára kiváltható referált folyóiratban világnyelven megjelenő cikkel);
  • egy konferencia előadás, vagy poszter részvétel.

Lektorált publikációnak (cikk, tudományos közlemény) tekinthető az olyan folyóiratokban megjelenő kézirat, amelynek van szerkesztőbizottsága, a benyújtott kéziratokat lektorálják, a dolgozat végén teljes irodalomjegyzék szerepel, s magyar nyelvű dolgozat esetében rendelkezik idegen nyelvű összefoglalóval.

Publikációs teljesítmény részletes pontrendszere a tanulmányaikat 2012. szept. 1. előtt megkezdett hallgatók esetében

A DI fokozott figyelmet szentel a rendszeres publikációs tevékenységnek és a jó publicitású, nemzetközileg ismert folyóiratokban megjelent szakcikkeknek. A publikációs listában elvárás legalább két első szerzős cikk. Publikációnak csak az a lektorált közlemény tekinthető, amely folyóiratnak állandó szerkesztőbizottsága van, irodalomjegyzéke és idegen nyelvű összefoglalója van. A konferencia előadások anyagai nem helyettesítik a referált folyóirat cikkeket. Azoknak az előadások kredit értékei, ahol a kiadvány oldalszáma nem került feltüntetésre, csak összefoglalóként értékelhető. Nyilvános védés előtt a jelöltnek le kell adnia teljes publikációs listáját a DI vezetőjének. A nyilvános vitára bocsátásról a teljesítmények értékelése alapján a DI Tanácsa dönt.

Publikáció típusa Kredit
a) szakcikk idegen nyelvű, impaktos folyóiratban 50
minimum követelmény: 50
b) szakcikk idegen nyelvű, referált folyóiratban (impakt nélkül) 20
minimum követelmény: 20
c) teljes előadás, idegen nyelven, referált folyóirat supplementumában 20
d) konferencia kiadványban teljes terjedelemben megjelent 10
minimum követelmény: 10

A doktori fokozat elnyeréséhez a Pannon Egyetem – a PhD hallgató felvételekor érvényben lévő - Doktori Szabályzatában leírtak az irányadók. Eszerint a NKTDI a doktori fokozat elnyeréséhez minimum feltételként szabja a következőket:

A doktorjelölt rendelkezzen egy külföldi szerkesztésű, referált, idegen nyelvű tudományos közleménnyel, ezen felül legalább egy hazai szerkesztésű, szakfolyóiratban megjelent dolgozattal, valamint legalább egy, magyar nyelvű folyóirat lektorált cikkével. Folyóirat cikknek csak az fogadható el, amelynek idegen nyelvű összefoglalója és irodalomjegyzéke van. Kongresszusi összefoglalók (absztrakt), egyetemi kiadványokban megjelent közlemények nem pótolhatják a szakfolyóiratokban megjelent cikkeket. A kongresszusi kiadványokban megjelent előadások teljes szövege, bár publikációnak tekinthető, mégsem azonos értékű a rendszeresen megjelenő, lektorált folyóirat cikkekkel.

Oktatói teljesítmény (nem kötelező)

Egy félévben 1 óra/hét oktatási tevékenységre 2 kredit adható. Oktatói tevékenységből a tanulmányi pontok legfeljebb negyede, max. 45 kredit szerezhető.

Összesített kredit-táblázat
Tanulmányi munkáért adható pontszám min. 50 kredit
Az alapfelkészültség megszerzéséhez szükséges kötelező tantárgyak 20 kredit
A kutatási tervhez kapcsolódó választható szaktárgyak 24 kredit
Szabadon választható tárgyak 6 kredit
Kutatói munka teljesítéséhez szükséges pontszám min. 130 kredit
Időszakos beszámolók 50 kredit
Évente egy alkalommal kutatási beszámoló (2x) 10 kredit
Végbeszámoló (1x) 30 kredit
Publikációs tevékenység min. 80 kredit
Oktatásért adható pontszám max. 45 kredit


Doktori Iskolák

PhD

Kapcsolat

8360 Keszthely
Deák Ferenc u. 16.
Tel.: (+36) 83/545-148

E-mail:
soos.adrienn[at]uni-mate.hu

Neptun ügyintézés:
horvath.dora[at]uni-mate.hu